Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WICOTEX B.V.

 


Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst van de besloten vennootschap WICOTEX B.V., (kvk nr. 77729129) hierna: “Wicotex”,

1.2   Voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en levering

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en koper.

2.2   Een overeengekomen tijdstip van levering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3   Het is Wicotex toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten wordt geleverd, is Wicotex bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 3 - Opslag

3.1   Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de Wicotex, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

3.2   De koper is verplicht aan Wicotex de opslagkosten volgens het bij Wicotex gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 4 - Kwaliteit

4.1   Wicotex verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

4.2   Wicotex verbindt zich aan de koper hem zaken te leveren, die:

  1. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
  2. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Wicotex en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  3. de prestaties (afwerking) leveren, zoals in de offerte omschreven.

4.3   Wicotex staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Wicotex kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

4.4. Indien particulieren bij Wicotex bestellen en een product in goede staat retourneren, zijn de retourkosten voor rekening van de koper en is Wicotex hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 5 - Garantie en aansprakelijkheid

5.1   Wicotex garandeert, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

5.2   Wicotex is zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

5.3   De aansprakelijkheid van Wicotex is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Wicotex.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1   Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering.

6.2   Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Wicotex zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Wicotex heeft voldaan.

6.3   Indien er gerede twijfel bij Wicotex bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Wicotex bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de

       betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Wicotex door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

Artikel 7 - Betaling, verzuim en incassokosten

7.1   De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen. Bij een order boven een bedrag van € 75,-- zijn de transport- en afleveringskosten bij de prijs inbegrepen. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast aan de tariefsverhoging vervoersbedrijven.

7.2   De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na verzending van de factuur door Wicotex te voldoen. Bij nieuwe klanten dient de 1e order voorafgaande aan de levering te worden voldaan.

7.3   De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7.4  Indien er een creditnota opgemaakt dient te worden, wordt deze creditnota niet uitbetaald aan de koper, maar verrekend met de volgende order. Is de koper geen bestaande klant bij Wicotex, dan wordt de creditnota uitbetaald.

7.4   Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij van rechtswege in verzuim. Koper kan bij aanmaning worden verplicht om € 10,-- aan administratiekosten te betalen.

7.5   Indien Wicotex bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen kosten daarvan voor rekening van de koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,-- en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,--.

 

 

Artikel 8 - Ontbinding

7.5   Indien de koper na in verzuim te zijn geen gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Wicotex bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7.6   Voorts wordt de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Wicotex, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.7   Bij ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door Wicotex geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

9.1   Op alle door Wicotex gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is op deze overeenkomsten niet van toepassing.

9.2  Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 31 augustus 2023 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 77729129 op 31 augustus 2023.Copyright © Wicotex | 31 augustus 2023